Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (2022-2026)

İzmir Demokrasi Üniversitesi çatısı altında görev yapan idari ve akademik tüm personel için fırsat eşitliği yaratılması üniversitemizin sorumluluğundadır. Personelimizin kişisel ve akademik gelişimini destekleyecek bir üniversite ortamını oluşturmak temel amaçlarımızdan biridir. Bu sebeple cinsiyet temelli ayrımcılığın, istismarın ve sömürünün önüne geçilmesi için ve eşitlik şartları yaratacak sistemlerin güçlendirilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı oluşturulmuştur.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına Üniversitemiz, kuruluşundan itibaren hem akademik hem de kurumsal düzenlemeler yapmaktadır. Bu çerçevede öncelikli olarak Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş, akademik ve idari personelin ve öğrencilerimizin farkındalıklarını arttırma yönünde merkez tarafından kurumsal düzeyde birçok etkinlik düzenlenmiştir. Hazırlanmış olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı çerçevesinde de yeni faaliyetlerin yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı açılan Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim dalı ise toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek yönde dersler vermekte ve lisansüstü tezler yazılmasını sağlayarak süreci desteklemektedir.

Durum Tespiti

Üniversite POLİTİKAMIZ açısından vurgulamamız gereken önemli noktalardan bir tanesi de ülkemiz kadın istihdamını doğal cinsiyet dengesi değerlerine ulaştırmaktır. Üniversitemiz idari personelinin %51’i, akademik personelinin ise %70’i kadınlardan oluşmaktadır. Kadın yöneticiler tarafından yönetilen idari birimlerin oranı ise %53,84’tür.

Üniversitemiz akademik ve idari yapısında olduğu gibi öğrenci yapısında da kadın öğrencilerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Eğitim-öğretim görmekte olan lisans öğrencilerinin %54’ünü, lisansüstü öğrencilerinin ise %67,17’sini kadın öğrenciler oluşturmaktadır.

Bunun yanı sıra kadın-erkek eşitliğini esas alan, daha üretken çalışma ortamları yaratmak için belirlenen temel amaçlar etrafında toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı detaylı olarak yapılandırılmıştır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem planını hazırlamak üzere mevcut durumu ortaya koymak amacıyla karar alma mekanizmaları, yönetim kadrosu dağılımları, öğrenci, akademik ve idari personel sayıları, proje, toplumsal cinsiyet temasını içeren dersler ve tezler, patent ve belge, görevlendirme ve hareketlilik kategorilerindeki dağılımlara dair ön bir inceleme yapılmış; bu çerçevede bir eylem planı oluşturulmuştur.

TEMEL AMAÇLAR

AMAÇ 1: Üniversitemizde toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını güçlendirecek ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık arttıracak bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek. Bu amaç için üniversitenin farklı birimleri ve fakülteleri arasında koordinasyon sağlamak, yerel paydaşlardan destek almak, farklı üniversitedeki akademisyenlere ulaşmak, alandaki uzmanlar ile iş birliği içinde olmak

AMAÇ 2: Üniversitede kadın akademisyenlerin akademik konumlarını güçlendirmek, atama ve yükseltme süreçlerinde cinsiyetler arası eşitlik ilkesini göz önünde bulundurmak.

AMAÇ 3: Üniversite yönetim birimlerinde karar alma mekanizmalarında bulunan personel istihdamında cinsiyet dengesini oluşturmak. Gerekli görülen hallerde pozitif ayrımcılıkla kadın akademisyenlerin karar alma mekanizmalarındaki konumlarını daha da güçlendirmek.

AMAÇ 4: Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı ayrımcılığa, istismara ve tacize karşı politika belgesi hazırlamak. Farklı fakülteler (Tıp, Hukuk vd.) arasında belgenin hazırlanma sürecinde koordinasyon sağlamak.

 GENDER EQUALITY ACTION PLAN (2022-2026)

It is the responsibility of our university to create equal opportunities for all administrative and academic staff working under the roof of İzmir Democracy University. Creating a university environment that will support the personal and academic development of our staff is one of our main goals. For this reason, a gender equality action plan has been created to prevent gender-based discrimination, abuse and exploitation, and to strengthen systems that will create equality conditions.

To ensure gender equality, our university has been making both academic and institutional arrangements since its establishment. In this framework, a Women and Family Studies  Research Center has been established, and many institutional activities have been organized organized by the center in order to increase the awareness of academic and administrative staff and students. It is planned to carry out new activities within the framework of the prepared Gender Action Plan. The Department of Women and Family Studies, which was opened under the Social Sciences Institute of our university, offers courses to support gender equality and supports the process by writing graduate theses.

Status Assessment

One of the important points that we should emphasize in terms of our university policy is to bring women’s employment to natural gender balance values in our country. 51% of the administrative staff and 70% of the academic staff of our university are women. The rate of administrative units managed by female managers is 53.84%.

As in the academic and administrative staff of our university, it is seen that female students predominate in the student community. 54% of undergraduate students and 67.17% of graduate students are female students who are studying at our university.

In addition, the gender equality action plan has been structured in detail around the main objectives determined to create more productive working environments based on gender equality. 

In order to prepare the Gender Equality Action plan and to reveal the current situation, a review of preliminary report on decision-making mechanisms, distribution of management staff, the number of students, academic and administrative staff, projects, courses and theses containing the theme of gender, patents and documents, assignment and mobility categories has been conducted and an action plan has been developed within this context.

MAIN OBJECTIVES

1: To organize informative activities that will strengthen the perspective of gender equality and raise awareness about gender equality at our university. For this purpose, to provide coordination between different units and faculties of the university, to receive support from local stakeholders, to reach academics from different universities, to cooperate with experts in the field.

2: To strengthen the academic position of female academics at the university, to consider the principle of equality between genders in the appointment and promotion processes.

3: To create a gender balance in the employment of personnel in decision-making mechanisms in university management units. To strengthen the position of female academics in decision-making mechanisms through positive discrimination when deemed necessary.

4: Prepare a policy document against discrimination, abuse and harassment based on gender inequality. To coordinate the preparation process of the document between different faculties (Medicine, Law etc.).

5: To integrate the principle of gender equality into the course contents studied in the education programs throughout the university. To increase the number of courses related to gender at undergraduate and graduate levels.